Performa 11

Tartalomjegyzék

Cogitatum
Dergez-Rippl Dóra: Függetlenség és szemlélődés fogalmai Bergson időfilozófiájában
[http://performativitas.hu/dergezrippl_dora_fuggetlenseg_es_szemlelodes_fogalmai_bergson_idofilozofiajaban]
Kicsák Lóránt: Az önfelszabadító történelem és az autonómiaterv
[http://performativitas.hu/kicsak_lorant_az_onfelszabadito_tortenelem_es_az_autonomiaterv]
Marosán Bence: A radikális emancipáció programja: a biocentrikus ökoszocializmus elmélete
[http://performativitas.hu/marosan_bence_a_radikalis_emancipacio_programja_a_biocentrikus_okoszocializmus_elmelete]
Limes
Nemes László: The personal is also the political – A betegségnarratíva mint az emancipáció aktusa
[http://performativitas.hu/nemes_laszlo_the_personal_is_also_the_political_a_betegsegnarrativa_mint_az_emancipacio_aktusa]
Strickland-Pajtók Ágnes: A digitális média hatása az amerikai magyar nők migrációs narratíváira
[http://performativitas.hu/stricklandpajtok_agnes_a_digitalis_media_hatasa_az_amerikai_magyar_nok_migracios_narrativaira]
Takács Judit:: A kvének önreprezentációja és identitáskonstrukciója
[http://performativitas.hu/takacs_judit_a_kvenek_onreprezentacioja_es_identitaskonstrukcioja]
Ars
Darida Veronika: A fel nem szabadított néző?
[http://performativitas.hu/darida_veronika_a_fel_nem_szabaditott_nezo]
Tarnóc András: A rabszolga-narratíva mint önemancipációs eszköz
[http://performativitas.hu/tarnoc_andras_a_rabszolganarrativa_mint_onemancipacios_eszkoz]
Kaló Krisztina: Hagyomány és emancipáció kortárs indiai és indiai vonatkozású nyugati nagyjátékfilmekben
[http://performativitas.hu/kalo_krisztina_hagyomany_es_emancipacio_kortars_indiai_es_indiai_vonatkozasu_nyugati_nagyjatekfilmekben]
Cogitatum
Dergez-Rippl Dóra
2020

Függetlenség és szemlélődés fogalmai Bergson időfilozófiájában

Tanulmányomban Bergson időfilozófiáját a függetlenség fogalma felől vizsgálom, és ehhez kapcsolom az emancipáció fogalmát, amelyet a legszélesebb értelemben, azaz a függetlenedés, önállósodás jelentéstartalmára összpontosítva használok.

Cogitatum
Kicsák Lóránt
2020

Az önfelszabadító történelem és az autonómiaterv

Mert a valódi történelmi folyamat az egyéni és kollektív autonómia megvalósulása, ami nemcsak annak ígéretét jelenti, hogy az ember felszabadul majd mások uralma alól, hanem hogy végsősoron vagy mindenekelőtt a történelem az embert a sorsszerűen bete…

Cogitatum
Marosán Bence
2020

A radikális emancipáció programja: a biocentrikus ökoszocializmus elmélete

Tanulmányomban az emancipáció egy alapvetően marxi ihletésű modelljét fejtem ki. Írásom egyik központi mozzanata, hogy az emberre vonatkozó emancipáció mellett a természet emancipációjának kérdését is fel kívánom vetni, és a kettőt össze szeretném…

Limes
Nemes László
2020

The personal is also the political – A betegségnarratíva mint az emancipáció aktusa

Az elmúlt évtizedekben egy új műfaj kialakulásának és gyors terjedésének lehettünk tanúi. Az 1980-as évektől, de különösen az új évezred elejétől százával jelennek meg egyéni betegségtörténetek, patográfiák, a legkülönbözőbb fizikai és m…

Limes
Strickland-Pajtók Ágnes
2020

A digitális média hatása az amerikai magyar nők migrációs narratíváira

E kutatás célja egyrészről annak bemutatása, hogy a társadalmi nem milyen mértékben és módon befolyásolja az emlékezést és a személyes múlt narratíváinak megalkotását, másrészről pedig annak feltárása, hogy a digitális média különböző platformj…

Limes
Takács Judit:
2020

A kvének önreprezentációja és identitáskonstrukciója

Tanulmányomban először a kvének aktuális nyelvpolitikai helyzetét mutatom be, majd revitalizációjuk folyamatát vizsgálom meg a kulturális elemek identitásképző szerepének középpontba állításával.

Ars
Darida Veronika
2020

A fel nem szabadított néző?

Ahhoz, hogy a néző felszabadításáról beszélhessünk, ahogy ezt könyvének címében Jacques Rancière teszi, eleve feltételeznünk kell egy már elnyomott nézőt. Ebből viszont számtalan kérdés adódik: Kik és miért nyomják el? Fizikai, testi vagy szell…

Ars
Tarnóc András
2020

A rabszolga-narratíva mint önemancipációs eszköz

Jamal Greene és Jennifer Mason McAward meglátása szerint a rabszolgaság Amerika eredendő bűne[. Az észrevétel több szempontból is helytálló, mivel vallási értelmezést is ad annak a rendszernek, amelyet az amerikai Délen nem is neveztek meg, h…

Ars
Kaló Krisztina
2020

Hagyomány és emancipáció kortárs indiai és indiai vonatkozású nyugati nagyjátékfilmekben

Az utóbbi évtizedekben kifejezetten érezhető a nyugati és az indiai filmes világ egymás iránti érdeklődése. Ez nemcsak a helyszínválasztásokban, hanem sokkal mélyebben, a témaválasztásban is megmutatkozik.

A szám szerkesztői:

Kicsák Lóránt
Körömi Gabriella
Kusper Judit

A címlapon két, William D. McPherson és Mr Oliver által készített fotó (1863) látható:
„Gordon eredeti ruházatában”; „Gordon, a megkorbácsolt rabszolga mutatja hegeit”.
(Forrás:
Wikimedia Commons)